TOT PARKING

Especialistes en el Món del Garatge

Des de 1987

fa 33 anys

  +34  93 20 40 777

INSTAL·LACIONS

Són tots aquells sistemes exigits per les ordenances actuals per un correcte funcionament del garatge i que poden ser de tipus servei, de previsió i alarma d’incendis o extinció d’aquests mateixos.

 

icono electricitat icono antiincendis icono ventilacions icono control d'accés icono desaigues

ELECTRICITAT

En aquest apartat realitzem desde la comesa elèctrica del garatge amb la companyia corresponent, ja siguin els sistemes d’enllumenat (acualment amb led), l’iluminació d’emergència o diferents instal·lacions com el sistema de bombes de drenatge, instalació resistent al foc per les ventilacions forçades, alarmes, càmares, quadres de comandament, etc.

BOMBES DE DRENATGE

Són aquells sistemes que s’acostumen a colocar amb una arqueta a la part més baixa del garatge per tal d’aconseguir l’evacuació automàtica de l’aigua en cas d’inundació.

 

ENLLUMENAT FIX I TEMPORAL

És tota la il·luminació existent dins d’un garatge. Aquesta la podem encendre manualment, o bé mitjançant un temportizador. Disposa d’un quadre de llums independent i/o per sectors del control.

 

IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

És la il·luminació que en el cas de que hi hagi un tall en el subministrament elèctric, continuï funcionant. Són llums d’orientació de pas i de senyalització de sortides d’emergència.

 

QUADRES DE COMANDAMENT

És aquell sistema elèctric que gestiona el funcionament del pàrking automàticament. Acostumen a ser sistemes que posen en marxa o paren les ventilacions forçades del garatge mitjançant les dades que li aporten les centraletes de detecció d’incendi o de nivells de monòxid de carboni.

ANTIINCENDIS

Una de les àrees amb més risc d'incendi als edificis són els garatges. Segons la legislació que ens afecta, hi ha una sèrie d'equips de seguretat que han de ser instal·lats obligatòriament per a la protecció dels seus ocupants enfront als riscos d'incendi amb la finalitat de preveure danys als edificis pròxims i per facilitar la intervenció dels bombers en cas d'incendi.

 

És molt important complir condicions de compartimentació, evacuació i senyalització. El disseny, l'execució, el funcionament i el manteniment de les instal·lacions han de seguir l'establert en el “Reglament d'instal·lacions de Protecció contra Incendis”.

 

Per tal que el pàrquing sigui una zona segura s'ha de realitzar la instal·lació d'un seguit d'elements que detallarem.

detecciÓ monòxid carbònic (iònic)

Aquests dispositius estan dissenyats per a la ràpida detecció de CO, que en nivells elevats és extremadament tòxic, a més de la detecció de fum.

 

Aquest tipus de detector és més barat que l'òptic i pot detectar partícules extremadament petites. Contenen una càmera d'ionització que al entrar el fum en ella, activa l'alarma.

detecció temperatura (termovelocimètric)

Aquest dispositiu d’alarma d'incendis, s'activa quan l'energia tèrmica per convecció d'un incendi augmenta la temperatura d'un element sensible al calor.

 

Nosaltres instal·lem “Termovelocimètrics” que reaccionen quan la temperatura augmenta ràpidament de 6.7 a 8.3 ºC per minut. El dispositiu té dos termistors sensibles a la calor. Un d'ells realitza un seguiment del calor transmès per convecció o radiació mentre  que, l'altre respon quan la primera temperatura augmenta en relació a l'altre.

extintors

Són recipients metàl·lics que contenen un agent extintor d'incendis a pressió, així que al obrir la vàlvula l'agent surt per una embocadura que s'ha de dirigir a la base del foc.

 

La llei obliga a que hi hagi un nombre determinat d'extintors en funció dels metres quadrats del pàrquing.

mànegues d'incendi

D'acord amb la normativa que estableix les bases de seguretat i higiene hi ha d'haver un número determinat de mànegues d'incendis.

 

Hi ha dos tipus de mànegues antiincendis: BIE-25 i BIE-45.

Les primeres (BIE-25) són reglamentàries en noves edificacions i són de 25 mm de diàmetre. Són d'ús senzill, ja que, es poden utilitzar encara que la mànega no s'hagi desenrotllat de tot el carret. La longitud màxima ha de ser de 20 m i entre armaris no pot haver més de 50 m de distància.

 

Les BIE-45, no poden ser utilitzades si no es despleguen totalment.

ruixadors (sprinklers)

Els ruixadors automàtics (fire sprinklers) són un dels sistemes d'extinció d'incendis.

 

Generalment formen part d'un sistema contra incendi basat en una reserva d'aigua pel subministrament del sistema i una xarxa de canonades de la que són elements terminals. S'activen al detectar efectes d'un incendi, com l'augment de temperatura associat al foc, o el fum generat per la combustió.

 

- Columna Humida

- Columna Seca

COLUMNA HUMIDA

La seva estructura i funcionament és semblant al de la columna seca. És una canonada columna que es connectarà a la xarxa general de distribució d'aigua. Aquest hidrant romandrà plena d'aigua al seu interior. Té varies vàlvules que permeten l'ús independent de cadascuna de les boques.

 

Estan destinades exclusivament a la connexió de mànegues de bombers.

COLUMNA SECA

És construïda com a ús exclusiu pels bombers. El sistema consisteix en una canonada buida que recorre l'edifici en tota la seva alçada i té ramificacions cap a armaris amb boques d'incendi a cada pis o cada dos pisos, a las que els bombers connecten les seves mànegues.

 

Aquesta canonada no porta aigua, s'hi introdueix a la columna per una boca especial que hi ha a la façana de l'edifici, on els bombers poden connectar la mànega des d'un hidrant o un camió cisterna fins la boca de la columna seca. Aquest sistema permet evitar desplegar molts metres de mànega de manera innecessària.

VENTILACIONS

En pàrquings de recinte tancat es necessita un bon sistema de ventilació per extreure els gasos generats pels vehicles diàriament, evitar bosses d'aire estancat, per airejar l'àmbit de fum generat per un incendi durant i després d'ell i per garantir una evacuació segura.

 

En un pàrquing s'ha de fer la instal·lació de ventilació d'extracció, d'impulsió, xemeneies i sobrepressió dels vestíbuls.

EXTRACCIÓ

Es tracta d'un sistema de ventilació que s'activa quan els nivells de CO superen els 50 ppm (parts per milió). Els ventiladors de la zona en alarma s'engeguen automàticament i no es desactiven fins que els nivells de la concentració no baixen. També es pot activar de forma manual, o realitzar ventilacions programades.

 

L'extracció ha d'estar connectada al sistema de detecció d'incendis, que els activarà en cas d'alarma d'incendis.

IMPULSIÓ

El ventilador utilitza l'aire del carrer que introdueix dins del pàrquing i per sobrepressió renova l'ambient viciat que surt per conductes de ventilació natural o bé l'aire es recollit per ventiladors d'extracció que el redirigeixen per uns conductes que desemboquen en xemeneies.

 

Aquesta darrera instal·lació és molt adequada en cas d'incendi degut a que així les persones que estan per la zona no queden exposades a ells.

VENTILACIÓ PER SOBREPRESSIÓ

Aquest tipus de ventilació consisteix en subministrar aire a l'interior del recinte de manera que augmenta la pressió interna respectivament a la pressió atmosfèrica.

 

S'injecta una certa quantitat d'aire i es calcula un volum de pressurització amb la finalitat d'extreure menys aire del que estem introduint per a mantenir les condicions internes de sobrepressió.

XEMENEIES

Són sistemes utilitzats per evacuar gasos calents i fums. També actuen com a conductes de ventilació natural. Solen ser completament verticals per assegurar que els gasos puguin fluir sense problemes, movent-se per convecció tèrmica.

 

Instal·lem xemeneies metàl·liques i d’obra.

METÀL·LIQUES

D'OBRA

  MetÀl·liques

Són els conductes que evacuen habitualment l’aire viciat del garatge que els hi aporta la ventil·lació forçada d’aquest i evacuen habitualment dos metres de la part superior de l’edifici amb un radi de deu metres de qualsevol punt on es puguin trobar finestres o accessos a vivendes.

En algun dels casos, segons el recorregut d’aequeste ximeneies, l’ordenança exigeix que tinguin resistència almenys durant 120 minuts sense desmontelar el sistema.

  d'Obra

Són els conductes que evacuen habitualment l’aire viciat del garatge que els hi aporta la ventil·lació forçada d’aquest i evacuen habitualment dos metres de la part superior de l’edifici amb un radi de deu metres de qualsevol punt on es puguin trobar finestres o accessos a vivendes.

En algun dels casos, segons el recorregut d’aequeste ximeneies, l’ordenança exigeix que tinguin resistència almenys durant 120 minuts sense desmontelar el sistema.

CONTROL D'ACCÉS

Per a la nostra empresa és molt important garantir la seguretat als pàrquings i garatges dels nostres clients i un dels punts a posar especial atenció és el control d'entrada d'aquest. L'accés al garatge és diferent segons de si es tracta d'un pàrquing privat o d'accés public i per tant, la manera d'accedir-hi també és distinta.

 

Ens encarreguem de fer la instal·lació de portes de garatge automatitzades i el seu corresponent sistema de seguretat, barreres, càmeres de seguretat, dispensadors de tickets, semàfors i el sistema del control a distància.

BARRERES

Són elements que permeten l'accés de vehicles a àrees privades com són els pàrquings. Les barreres es poden combinar amb controls d'accés que identifiquen els usuaris.

 

Les empreses i els particulars, cada cop consideren més necessari limitar i controlar l'accés. Normalment les barreres manuals estan destinades a recintes privats de poc trànsit on no es realitzen gaires maniobres.

 

Per contra les barreres automàtiques són adients per a un servei ràpid i còmode als seus usuaris.

CÀMERES DE SEGURETAT

Amb la finalitat d'incrementar la seguretat a l'interior del pàrquing, la nostra empresa realitza instal·lacions de videocàmeres de vigilància a la totalitat del pàrquing procurant que no quedi cap punt cec.

CONTROLS A DISTÀNCIA

Es pot realitzar la instal·lació d'una porta automatitzada dirigida per un control a distància. Aquest element és un petit aparell en el que premem el botó corresponent per l'apertura i/o el tancament  de la porta automatitzada.

DISPENSADOR TICKETS

Per a pàrquings d'ús públic fem la instal·lació de dispensadors de tickets que ajuden a controlar l'accés, el temps que un vehicle ha estat estacionat al garatge i l'import a pagar (en cas de que hagi d'abonar-ne un).

 

És un sistema de detecció ràpida d'autorització d'accés i de fàcil utilització.

PORTES DE GARATGE

Com a zona privada, les garatges han de tenir la seva pròpia porta d'accés al recinte. Aquestes poden ser automatitzades i amb sistemes de seguretat específics recomanats o a escollir pel particular.

AUTOMATITZACIÓ

SISTEMES DE

SEGURETAT

AUTOMATIZACIÓ

Es tracta del sistema que impulsat per un motor fa que la porta s'obri o es tanqui sense cap intervenció manual. Aquesta acció sol ser ordenada per un comandament remot.

SISTEMES DE SEGURETAT

Miren d'evitar accidents amb els peatons o vehicles que les utilitzen. També es poden muntar sistemes de seguretat per evitar robatoris.

 

SEMÀFORS

Aquests dispositius funcionen com a controladors del trànsit, recolzen la senyalització dins del recinte i són un gran ajut de seguretat per tal d'evitar accidents a zones de risc dins del garatge.

 

Normalment la instal·lació d'aquests es realitza a pàrquings de gran dimensió on hi ha constant entrada i sortida de vehicles.

DESAIGÜES

Per a la nostra empresa és molt important garantir la seguretat als pàrquings i garatges dels nostres clients.

CLAVAGUEROLS I DESAIGÜES

És el sistema per el què es pot evacuar l’aigua evocada en un garatge i acostumen a anar conectades al sistema de col·lector del desaigue general del propi edifici, o, en cas d'estar a nivell inferior d'aquest, disposen d'una fosa d'avocament on es situa una bomba amb conexió automàtica del desaigue al colector general de l’edifici.

COL·lECTOR DESAIGÜE

Són totes aquelles xarxes de canonades que acostumen estar soterrades en el terra del pàrking, per les cuals circulen totes les aigües fecals i fluvials del propi edifici. A part, és interessant estudiar el seu estat de manteniment i funcionament prèviament a realitzar cap actuació del paviment del garatge per tal d'evitar costos innecessàris.

Tel. +34  93 20 40 777    TotParking@totparking.com

Barcelona - Catalunya - Spain

COL·LABOREN:

Especialistes en el Món del Garatge
Especialistes en el Món del Garatge