TOT PARKING

Especialistes en el Món del Garatge

Des de 1987

fa 31 anys

  +34  93 20 40 777

OBRES

Som una empresa d'Enginyeria i Construcció especialitzada en totes les necessitats d'un garatge. Disposant en la nostra estructura d'un Departament d'Enginyeria i operaris especialitzats, que ens permet oferir als nostres clients solucions des del disseny, legalització, construcció i instal·lacions en cadascuna de les necessitats del garatge, evitant els problemes típics que sorgeixen de les responsabilitats compartides entre les diferents empreses que realitzen diferents tasques.

 

La nostra especialització i capacitat per desenvolupar qualsevol apartat constructiu del garatge així com la coordinació d'interrelació entre diferents tasques constructives i d'instal·lacions, ens dóna un gran avantatge ja que realitzem tots els treballs des de l'inici del projecte fins a la seva finalització.

icono excavacions Icono estructures Icono impermeabilitzacions Icono paleteria Icono paviments continus Icono juntes Icono rampes antilliscantes Icono Pintura i parets

EXCAVACIONS

Les excavacions formen part important en l'inici de qualsevol projecte de nova construcció. Aquesta feina també es requerida on necessitem alleugerar l'estructura i/o modificar l'alçada de pas per poder realitzar una nova pavimentació.

 

Les separem en dos grups: demolicions i enretirament de paviment.

DEMOLICIONS / DESENRUNAMENTS

En la nostra estructura comptem amb la maquinària pesada necessària per a realitzar desenrunaments i/o moviments de terres per a la preparació del solar per la posterior construcció  de l'estructura del nou pàrquing.

 

Entre la nostra maquinària comptem amb dos camions bolquets, excavadora giratòria, retroexcavadora  i mini-excavadora per tal de poder portar a terme aquest tipus de feines.

ENRETIRAMENTS DE PAVIMENTS

Un del motius  més  comuns pels que no es pot obtenir la Llicencia d'Activitat (Legalitzar) d'un pàrking, és el fet de  no complir l'alçada mínima de pas entre el paviment i el sostre de 2,20 m d'alçada lliure. En aquest casos necessitem modificar l'estructura o  enretirar  el paviment actual per tal de poder obtenir més alçada de pas.

 

Altre tipus de situació prou comú és la necessitat d'enretirar el paviment actual malmenat, i així alleugerir la càrrega de l'estructura podent realitzar una nova pavimentació que compleixi l'alçada mínima exigida per la llei.

 

En altres ocasions és necessari eliminar antic paviment de manera que l'alçada lliure de pas sigui l'exigida per l'ordenança un cop realitzat el nou paviment.

ESTRUCTURES

En la creació d'un nou pàrquing l'estructura sol ser de formigó reticular, el que requereix de la realització prèvia dels encofrats, enferrats i formigonat, però també poden ser estructures de ferro en què es necessiten soldadors especialitzats, maquinària pesada, etc.

 

És també part del nostre treball modificar estructures de pàrquing en edificis o comunitats de pisos d'antiga construcció per poder adaptar-se a les normes actuals creant nous accessos, sortides d'emergència o modificant aquestes.

ENCOFRATS D'ESTRUCTURES

Els encofrats són el suport  temporal que es realitza com a sustentació prèvia per la creació de l'estructura definitiva de formigó armat.

Aquests encofrats estan formats per parts de ferro i fusta que posteriorment solen ser desmuntables o recuperables fàcilment.

ESTRUCTURA FORMIGÓ RETICULAR

És l'esquelet del pàrking o edifici, que està format per un enreixat multidireccional de reas (barres de ferro coarrugades) interconnectades entre elles i els capitells que es recolzen en els pilars, alleugerides de pes amb cassetons, estant tots ells embolcats amb formigó.

 

Aquest procés ofereix un avantatge sobre altres tipus d'estructura i pel que el fa molt habitual en la construcció de pàrkings,  és que amb aquest sistema es poden eliminar gran part dels pilars obtenint zones espaioses per la circulació i maniobra del vehicles.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Son l'esquelet d'acer de les construccions i han de complir una sèrie de característiques essencials: rigidesa, estabilitat flexibilitat i resistència.

 

Solem utilitzar-les per a realitzar modificacions a altres estructures ja construïdes, reforçaments, com a sots-estructures, etc. Així podem crear nous accessos de vianants o de vehicles, escales d'emergència o qualsevol modificació estructural per a la obtenció de la Llicència d'Activitat.

ESCALES ACCÉS DE VIANANTS

Un dels punts imprescindibles per a obtenir la Llicència d'Activitat d'un pàrking és la distància màxima en el recorregut d'un vianant des de qualsevol punt del garatge a la sortida més propera.

 

És per això que en nombrosos casos ens cal d'habilitar sortides d'emergència amb escales sectoritzades (protegides del foc i fum) per a la possible evacuació en cas d'accident o bé per la realització d'accessos per l'entrada o sortida de vianants del garatge.

 

Segons els casos, els nostres tècnics determinen si s'han de realitzar aquestes escales amb estructura de formigó o de ferro, com mostren les fotografies.

PROTECCIONS PASSIVES D'ESTRUCTURA

La protecció passiva contra incendis comprèn tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyades per prevenir les conseqüències d'un incendi, impedir o ajornar la seva propagació.

 

Existeixen diferents mètodes per aconseguir la protecció passiva d'estructures, depenent de l'objectiu a protegir.

 

Cal protegir adequadament les estructures metàl·liques i/o de fusta d'una construcció contra el foc. El ràpid augment de la temperatura d'aquestes estructures al entrar en contacte amb un focus de calor, fa que perdin estabilitat. Degut a aquest fet han de protegir-se adequadament.

 

Un altre factor a tenir en compte és la instal·lació de conductes que travessen els murs del pàrquing, ja que, són un canal de propagació del foc i el fum. Per aquest motiu és convenient realitzar un segellat actiu i passiu d'aquests.

 

Finalment, els elements de sectorització i compartimentació com murs, mampares, etc., resistents als foc, eviten la propagació d'un incendi a altres zones i sectors.

IMPERMEABILITZACIONS

A tota edificació i construcció, és molt important impermeabilitzar les superfícies. Les impermeabilitzacions son aquells productes que actuen como barrera per no deixar passar l'aigua. És per aquest motiu que es necessari protegir els elements constructius que poden oxidar-se o perdre propietats quimiqués o mecàniques al estar amb contacte amb l'aigua i obviament el protegir el propi contingut del pàrking.

 

La nostra empresa fa 17 anys que utilitza una pasta cremosa a base de betums asfàltics modificats amb cloroprè que li dona al producte un 600% d'elasticitat, resistència a l'envelliment atmosfèric i als ultraviolats. A més a més, es tracta d'una substància vulcanizable, és a dir, els forats es tapen per si sols.

 

Tots aquests factors fan que el nostre sistema d'impermeabilització sigui de característiques molt superiors a les utilitzades habitualment.

ZONES AJARDINADES

En moltes ocasions aquest sostre del garatge es sol aprofitar per realitzar una zona de lleure o una zona ajardinada. És por aquest motiu que és molt important la realització de la impermeabilització i en concret amb el product que nosaltres utilitzem, doncs en el  possible cas de que una arrel pogues atravessar la impermeabilització, el producte vulcanitzaria aquest forat de arrel evitant així l'entrada d'aigua.

 TERRASSES PÀRKING

És també prou habitual de que en el sostre del garatge es realitzin terrasses privatives de les que gaudeixin alguns dels veïns.

El fet de que són zones prou amplies i amb diferents usos obertes l'exterior obliguen a que estiguin impermeabilitzades per evitar l'aigua en la estructura i interior del garatge.

PALETERIA

Les paleteria formen part important en l'inici de qualsevol projecte de nova construcció.

PORTES TALLAFOC

Es tracten de portes de metall, fusta o vidre instal·lades per evitar la propagació d'un incendi mitjançant un sistema de compartimentació i per permetre una ràpida evacuació de l'edifici. També se les coneix com portes RF (resistents al foc). Les portes metàl·liques són més efectives contra el foc, però menys estètiques. Normalment estan fabricades amb dues tapes d'acer i panells de llana de roca en el seu interior.

 

A les portes tallafoc se'ls realitzen proves per verificar si realment resisteixen un incendi. Aquestes proves són diferents segons el tipus de porta: pivotant, abatible, corredissa, guillotina o enrotllable.

- Ull de Bou

- Tanques Antipànic

ULL DE BOU

Des de fa uns 17 anys utilitzem  per a impermeabilitzar una pasta cremosa  a base de betums asfàltics modificats amb cloroprè per donar-li al producte un 600% d'elasticitat que a l'hora es molt resistent i de altíssima  resistència el envelliment atmosfèric i els ultraviolats, a més de tenir la propietat de autovulcanitzable.

 

El fet de crear una membrana continua "in situ" adherida a la superfície i la seva capacitat vulcatnizable (es tapen els forats per si sols) fa que sigui una impermeabilització de amb característiques molt superiors a les utilitzades habitualment.

TANQUES ANTIPÀNIC

Són un mecanisme que garanteix la fàcil apertura d'una porta accionant la barra horitzontal en qualsevol punt de la seva longitud efectiva, en direcció de sortida.

 

Aquest element ha d'estar instal·lat a la cara interior de la porta i manté la posició de porta tancada mitjançant un o més picaportes que enganxen en un o més tancadors situats al terra o al marc.

SECTORITZACIONS

És un dels primers passos que s'ha de realitzar en mesures contra incendis i consisteix en la compartimentació de l’edifici en sectors.

 

Els objectius d'aquest sistema són impedir la propagació de les flames, els fums i els gasos tòxics de combustió per poder realitzar una evacuació segura i facilitar l'extinció del foc als bombers.

 

Aquest nivell de seguretat s'aconsegueix mitjançant la utilització de materials i sistemes capaços de reaccionar davant el foc segellant tot tipus d'obertures, impedint el pas de les flames i els fums.

TRASTERS

 

PAVIMENTS CONTINUS

Els nous compostos químics de la construcció han permès poder realitzar paviments continus, és a dir, sense juntes. Aquests paviments són molt resistents a l'abrasió i el desgast. Poden ser instal·lats a exteriors i interiors.

 

A més a més, ofereixen una sèrie d'avantatges a tenir en compte com la facilitat d'instal·lació, cost menor que uns altres tipus de paviments, més higiènics i facilitat de neteja.

ASFALT

L'ús del conglomerat asfàltic calent és una solució molt habitual a l'hora de construir un garatge. Un dels factors que el converteix en l'escollit per excel·lència és el seu relatiu econòmic preu de compra.

 

En canvi, substàncies com els hidrocarburs (benzina, gas-oil, oli) i els dissolvents el deterioren amb molta facilitat i donat que en un pàrquing el gruix d'aquest ha de ser d'uns 3 cm (al contrari que a les carreteres on fa uns 20 cm) fa que sigui un material poc aconsellable i de manteniment de cost elevat.

ASFALT FRED

L'aglomerat asfàltic en fred està compost d'una barreja d'agregats minerals i bituminosos. Aquest producte no necessita preparació prèvia ni cap tipus d'imprimació i és bàsicament utilitzat pel manteniment i reparació vial.

 

Es tracta d'un material d'utilitat fàcil, ja que, al ser d'aplicació en fred descarta l'ús de maquinària pesada i el temps de treball es redueix significativament. A més a més és totalment compatible amb altres tipus d'asfalt i formigó.

ASFALT CALENT

Des de fa uns

 

AUTONIVELLANT

Es defineixen com mescles d'un o més conglomerats inorgànics, àrids, aigua i additius. Majoritàriament s'utilitza com a base de diversos tipus de sòls.

 

Aquest material posseeix una gran adaptabilitat formal, és a dir, s'emmotlla a qualsevol superfície i volum i, com el seu propi nom indica, es de gran utilitat a l'hora d'anivellar un paviment. A més a més, la seva aplicació és molt senzilla pel que el procés es pot fer manualment o per projecció.

AUTONIVELLANT QUÍMIC

Podem destacar dues substàncies:

 

-Poliuretà: la seva característica més destacable és la resistència a la fricció que proporciona a la superfície sobre la que s’ aplica.

 

-Epoxi: en el cas d'aquest producte cal ressaltar la seva propietat de resistència als agents químics i l'impacte un cop aplicat.

AUTONIVELLANT CIMENTÓS

Aquest tipus atorga un acabat més llis i anivellat degut als components del producte que li confereixen major fluïdesa.

 

Té una gran durabilitat i resistència a productes química i cops pel que les possibilitats de retracció i fissuració són mínimes. És antilliscant, de fàcil neteja i manteniment.

 

Per l'absència de porus d'aire, millora la transmissió tèrmica i la resistència mecànica del producte.

CAUTXÚ INFANTIL

És un material molt fàcil instal·lar, de mantenir i agradable a la vista. Funcionen molt bé com a amortidor i proporcionen una gran quantitat d'aïllament del soroll.

 

Es fixa mitjançant cola al lloc on es vulgui col·locar. El cautxú infantil és econòmic i resisteix el pas de persones i de l'acció del temps. Té gran varietat d'acabats, colors i mesures.

 

Aquest material l'instal·lem en cas de que a sobre del pàrquing hi hagi una terrassa o parc infantil.

FORMIGÓ

Els paviments de formigó són resistents a les càrregues del tràfic (abrassió, asentament vertical, desgast pels neumàtics), impermeables i és un material fàcil de treballar.

 

Tot i així, cal reforçar-lo amb revestiment de poliuretà o amb resines epòxiques que ens ofereix diverses possibilitats de duresa, color, etc.

 

Depèn de l'espai on es vol utilitzar aquest material s'haurà de tenir en compte el gruix d'aquest i el pes de la llosa per a que compleixi totes les característiques que requereix la obtenció de la Llicència d’Activitat.

FORMIGÓ ESTAMPAT

Consisteix en la col·locació d'una llosa de formigó i posteriorment imprimir amb motlles i textures a la superfície abans de que s'hagi assecat completament. A més a més es pot afegir pigment o colorant per tal de personalitzar l'acabat.

 

Els paviments de formigó estampat es caracteritzen per una gran resistència als impactes i a abrasió. Són ideals per rampes de pàrquings, ja que, és molt important que el paviment tingui gran durabilitat.

 

FORMIGÓ FRATASSAT (LLIS)

És un sistema de pavimentació que consisteix en abocar i estendre el formigó igualant-lo uniformement de manera que la superfície sobre la que s'està treballant quedi totalment llisa. Seguidament es procedeix a la dotació d'altres materials que s'utilitzaran com el ciment o el quars per finalment tractar la superfície amb la maquinària necessària.

 

Gràcies a la rugositat del paviment obtenim un acabat antilliscant pel que es sol utilitzar a zones de pendent.

RESINES

Es tracta de substàncies sintètiques de consistència sòlida o pastosa que tenen propietats químiques i per a la producció de barniços o adhesius. En un pàrquing s'utilitzen pel recobriment de la superfície del sòl amb l'objectiu de protegir, millorar l'adhesió, impermeabilitzar, etc.

RESINES ACRÍLIQUES

Pertany al grup de resines termoplàstiques, amb una excepcional tenacitat i resistència als agents químics.

 

Utilitzat com adhesiu o aglutinant i com a principal component per a revestiments. Es tracta d'un plàstic molt resistent amb qualitats òptiques.

RESINES EPÒXIQUES

Es solen utilitzar  en capes d'impressió, tant com per protegir de la corrosió com per millorar l'adherència de les posteriors capes de pintura.

 

Tenen una excel·lent resistència química, bones propietats d'adhesió i gran resistència al calor, cosa que fa aquesta substància molt adequada per a recobriments de superfície.

RESINA DE POLIURETÀ

És una resina termoplàstica empleada com a segellador i revestiment. Se sol utilitzar en forma d'escuma pel segellat de portes o reparació de murs, aïllament tèrmic i acústic i per a impermeabilitzar.

 

Es caracteritza per la seva gran capacitat d'aïllament, impermeabilitat, resistència a temperatures extremes i absència de goteig en cas d'incendi.

SLURRY

Els principals problemes dels paviments d'asfalt són l'oxidació excessiva i l'enduriment d'aquests.

 

En aquests casos i per a la correcta conservació utilitzem l'Slurry que es tracta de l'aplicació d'una pasta composada de sorra amb substàncies bituminoses o sintètiques amb la finalitat d'anivellar tota la superfície. A més a més, és un producte impermeabilitzant i antilliscant.

 

És utilitzat com a tractament d'acabat i superficial, per a segellar esquerdes menors i evitar o retardar els despreniments.

SLURRY BITUMINOS

 

SLURRY SINTÈTIC

 

JUNTES

 Les juntes formen part important en l'inici de qualsevol projecte de nova construcció.

JUNTES DILATACIÓ

 

JUNTES RETRACCIÓ

 

RAMPES

Degut al desgast al que estan exposades solen necessitar ser reconstruïdes. El tractament i manteniment adequat és molt important per a evitar que la superfície sigui lliscant. Es poden utilitzar productes com resines de poliuretà espolvorejada amb carburundum, slurry o formigó entre d'altres.

 

Els tractaments antilliscants tenen una doble funció:

 

-Facilitar la tracció del vehicle en l'accés, fet que augmenta la seguretat.

-Alentir el desgast del paviment provocat per les rodes dels vehicles.

 

Diferents tipus de rampes:

 

-Rampa Slurry

-Rampa Formigó

-Rampa Poliuretà

-Rampa Llosetes

RAMPES SLURRY

Segons els materials que s'hagin utilitzat al pàrquing la rampa corresponent serà d'un tipus o d'un altre, tot i que, l'asfalt és totalment compatible amb altra mena de compostos. És de fàcil utilitat, ja que al ser d'aplicació en fred no cal maquinària pesada per a treballar-lo i el temps de feina es redueix significativament.

 

L'asfalt és un material molt impermeable, adherent i cohesiu encara que cal recordar que es tracta d'un producte molt sensible al contacte amb substàncies com els hidrocarburs (benzina, gasoil, oli) i els dissolvents.

RAMPES FORMIGÓ

Les rampes són un element que solen necessitar d'alguna intervenció. En alguns casos es requereix la renovació d'aquesta per desgast sofert degut a que és un element de pas comú i és especialment castigada per l'efecte de la tracció dels cotxes.

 

Segons els materials que s'hagin utilitzat al pàrquing la rampa corresponent serà d'un tipus o d'un altre. Com ja hem esmentat anteriorment els paviments de formigó són resistents a les càrregues del tràfic, impermeables i és un material fàcil de treballar.

 

També cal destacar que com a tractament antilliscant, augmenta la seguretat de la circulació i evita el desgast prematur provocat per les rodes dels vehicles.

RAMPES DE LLOSETES  (PUNTA DE DIAMANT)

Una de les alternatives a l'hora d'escollir un sistema d'antilliscament i per tant de seguretat per al nostre pàrquing és la construcció de rampes amb lloses de punta de diamant.

 

Aquestes lloses estan compostes d'un morter de formigó comprimit i tenen un dibuix que fan la funció d'antilliscant. Cal destacar la seva resistència a l'abrasió i és un material que necessita molt poc manteniment amb una qualitat que no es veu afectada pel pas del temps.

RAMPES POLIURETÀ

Ens podem trobar amb que el paviment de la rampa estigui en un estat correcte de solidesa però la superfície sigui lliscant. En aquests casos, el que recomanem és realitzar un tractament antilliscant a base l'aplicació de capes de resina amb un espolvorejat d'àrid i obtenir una pel·lícula que no rellisqui.

 

Resulta una solució efectiva, d'alta qualitat i cost reduït debut a que no són necessàries grans obres.

pintura i parets

 Les pintures formen part important al final de qualsevol projecte de nova construcció.

PINTURA

 

Tel. +34  93 20 40 777    TotParking@totparking.com

Barcelona - Catalunya - Spain

COL·LABOREN:

Especialistes en el Món del Garatge
icono excavacions Icono estructures Icono impermeabilitzacions Icono paleteria Icono paviments continus Icono juntes Icono rampes antilliscantes Icono Pintura i parets
Especialistes en el Món del Garatge
Icono paleteria Icono juntes