TOT PARKING

Especialistes en el Món del Garatge

Des de 1987

fa 33 anys

  +34  93 20 40 777

OBRES

Som una empresa d'Enginyeria i Construcció especialitzada en totes les necessitats d'un garatge.

Disposant en la nostra estructura d'un Departament d'Enginyeria i operaris especialitzats, que ens permet oferir als nostres clients solucions des del disseny, legalització, construcció i instal·lacions que requereix un garatge, evitant els problemes típics que sorgeixen de les responsabilitats compartides entre les diferents empreses que realitzen diverses tasques.

 

La nostra especialització i capacitat per desenvolupar qualsevol apartat constructiu del garatge, així com la coordinació d'interrelació entre diferents tasques constructives i d'instal·lacions, ens dóna un gran avantatge ja que realitzem tots els treballs des de l'inici del projecte fins a la seva finalització.

 

icono excavacions Icono estructures Icono impermeabilitzacions Icono paleteria Icono paviments continus Icono juntes Icono rampes antilliscantes Icono Pintura i parets

EXCAVACIONS

Les excavacions formen part important en l'inici de qualsevol projecte de nova construcció o en la modificació d’un pàrking ja construit, el qual necessiti canvis en l’estructura per realitzar sortides d’emergència, obtenir alçades legals de pas, alleugerament de lloses o càrregues estructurals, enretirament d’antics paviments, etc.

 

DEMOLICIONS / DESENRUNAMENTS

En la nostra estructura comptem amb la maquinària pesada necessària per a realitzar desenrunaments i/o moviments de terres per a la preparació del solar per la posterior construcció  de l'estructura del nou pàrquing.

 

Entre la nostra maquinària comptem amb dos camions bolquets, excavadora giratòria, retroexcavadora  i mini-excavadora per tal de poder portar a terme aquest tipus de feines.

ENRETIRAMENTS DE PAVIMENTS

Un del motius  més  comuns pels que no es pot obtenir la Llicencia d'Activitat (Legalitzar) d'un pàrking, és el fet de  no complir l'alçada mínima de pas entre el paviment i el sostre de 2,20 m d'alçada lliure. En aquest casos necessitem modificar l'estructura o  enretirar  el paviment actual per tal de poder obtenir més alçada de pas.

 

Altre tipus de situació prou comú és la necessitat d'enretirar el paviment actual malmenat, i així alleugerir la càrrega de l'estructura podent realitzar una nova pavimentació.

ESTRUCTURES

En la creació d'un nou pàrking, l'estructura acostuma a ser reticular per les seves característiques de lleugeresa i aliniació. Aquest tipus d’estructura requereix de la realització prèvia dels encofrats, enferrats i formigonat d’aquesta realitzat pels nostres operaris.

En altres casos l’estructura és de ferro, realitzada pels nostres soldadors especialtzats amb el suport de maquinària pesada per la col·locació de bigues, jaznes i pilars en el lloc que els hi correspongui.

 

És també part del nostre treball modificar estructures de pàrking en edificis o comunitats d'antiga construcció per poder adaptar-se a les normes actuals creant nous accessos, sortides d’emergència, etc.

ENCOFRATS D'ESTRUCTURES

Els encofrats són el suport  temporal que es realitza com a sustentació prèvia per la creació de l'estructura definitiva de formigó armat.

Aquests encofrats estan formats per parts de ferro i fusta que posteriorment són desmunts i recuperables fàcilment.

ESTRUCTURA FORMIGÓ RETICULAR

És l'esquelet del pàrking o edifici, que està format per un enreixat multidireccional de reas (barres de ferro coarrugades) interconnectades entre elles i els capitells que es recolzen en els pilars, alleugerides de pes amb cassetons, estant tots ells embolcats amb formigó.

 

Aquest procés ofereix importants avantatges sobre altres tipus d’estructura, pel que el fa molt habitual en la construcció de pàrkings.  Amb aquest sistema es poden eliminar gran part dels pilars obtenint zones espaioses per la circulació i maniobra del vehicles.

 

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

Son l'esquelet d'acer de les construccions i han de complir una sèrie de característiques essencials: rigidesa, estabilitat flexibilitat i resistència.

 

Solem utilitzar-les per a realitzar modificacions a altres estructures ja construïdes, reforçaments, com a sots-estructures, etc. D’aquesa manera podem crear nous accessos de vianants o de vehicles, escales d'emergència o qualsevol modificació estructural per a la obtenció de la Llicència d'Activitat.

ESCALES ACCÉS DE VIANANTS

Un dels punts imprescindibles per a obtenir la Llicència d'Activitat d'un pàrking és la distància màxima en el recorregut d'un vianant des de qualsevol punt del garatge a la sortida més propera.

 

És per això que en nombrosos casos ens cal d'habilitar sortides d'emergència amb escales sectoritzades (protegides del foc i fum) per a la possible evacuació en cas d'accident o bé per la realització d'accessos per l'entrada o sortida de vianants del garatge.

 

Segons els casos, els nostres tècnics determinen si s'han de realitzar aquestes escales amb estructura de formigó o de ferro, com mostren les fotografies.

PROTECCIONS PASSIVES D'ESTRUCTURA

La protecció passiva contra incendis comprèn tots aquells materials, sistemes i tècniques, dissenyades per prevenir les conseqüències d'un incendi, aixó com impedir o ajornar la seva propagació.

 

Existeixen diferents mètodes per aconseguir la protecció passiva d'estructures depenent de l'objectiu a protegir, projecció de morters de perlita/permiculita, recobriment ceràmic de les estructures, pintures intomescents (capacitat d’inflar-se amb l’escalfor), etc.

 

Les proteccions passives acostumen a ser aplicades en estructures metàl·liques o de fusta per tal de protegir-les de l’acció del foc.

 

Els materials intomescents acostumen a utilitzar-se per el perfecte segellament en cas d’incendi entre secteritzacions, en tubs passa murs de cablejat o instal·lacions, entre diferents zones i sectors del pàrking.

IMPERMEABILITZACIONS

A tota edificació i construcció, és molt important impermeabilitzar les superfícies. Les impermeabilitzacions són aquells productes que actuen como barrera per no deixar passar l'aigua. És per aquest motiu que es necessari protegir els elements constructius que poden oxidar-se o perdre propietats quimiques o mecàniques al estar amb contacte amb l'aigua i, obviament, el protegir el propi contingut del pàrking.

 

La nostra empresa fa 17 anys que utilitza una pasta cremosa a base de betums asfàltics modificats amb cloroprè que li dona al producte un 600% d'elasticitat, resistència a l'envelliment atmosfèric i als ultraviolats. A més a més, es tracta d'una substància vulcanizable, és a dir, els forats es tapen per si sols.

 

Tots aquests factors fan que el nostre sistema d'impermeabilització sigui de característiques molt superiors a les utilitzades habitualment.

 

ZONES AJARDINADES

En moltes ocasions aquest sostre del garatge acostuma a aprofitar-se per realitzar una zona de lleure o una zona ajardinada. És per aquest motiu que és molt important la realització de la impermeabilització i en concret amb el producte que nosaltres utilitzem, doncs en el  possible cas de que una arrel pogués atravessar la impermeabilització, el producte vulcanitzaria aquest forat de arrel evitant així l'entrada d’aigua.

 TERRASSES PÀRKING

És també prou habitual de que en el sostre del garatge es realitzin terrasses privatives de les que gaudeixin alguns dels veïns.

El fet de que són zones prou amplies i amb diferents usos obertes l'exterior obliguen a que estiguin impermeabilitzades per evitar l'aigua en la estructura i interior del garatge.

PALETERIA

Ens referim a la part d’obra on es realitzen sectoritzacions, parets, trasters, estacions transformadores, amb materials ceràmics arrebossats amb guix o morter i que puguin assolir la certificació EI-120 (resistent al foc durant 120 minuts), com és obligat per l’ordença de llicència d’activitats de garatges.

PORTES TALLAFOC

Es tracten de portes de metall, fusta o vidre instal·lades per evitar la propagació d'un incendi mitjançant un sistema de compartimentació que protegeixi a l’usuari permetent-li una ràpida evacuació del pàrking.

Aquestes portes compten també amb juntes intumescents per evitar la transmissió de fum, molles de tancament automàtic, barres antipànic d’obertura fàcil, tancament comandat per centraletes d’incendis, poden disposar d’ulls de bou i han d’estar identificades amb la seva placa que certifiqui la seva homologació EI (que antigament era RF) segons ho requereixi el projecte d’obertura.

ULL DE BOU

TANQUES ANTIPÀNIC

ULL DE BOU

Són aquelles finestres que disposen les portes tallafocs amb forma rodona, amb vidre i fixació de la mateixa resistència al foc que la resta de la porta.

Acostumen a utilitzar-se per una tranquilitat en la seguretat i l’ús de les sortides.

TANQUES ANTIPÀNIC

Són un mecanisme que garanteix la fàcil apertura d'una porta accionant la barra horitzontal en qualsevol punt de la seva longitud efectiva, en direcció de sortida.

 

Aquest element ha d'estar instal·lat a la cara interior de la porta i manté la posició de porta tancada mitjançant un o més picaportes que enganxen en un o més tancadors situats al terra o al marc.

Són d’obligat ús segons l’ordenança en situacions de pública concurrència.

 

SECTORITZACIONS

És un dels primers passos que s'ha de realitzar en mesures contra incendis i consisteix en la compartimentació de l’edifici en sectors, facilitant una evacuació segura.

Aquest nivell de seguretat s'aconsegueix mitjançant la utilització de materials i sistemes capaços de reaccionar davant el foc segellant tot tipus d'obertures, impedint el pas de les flames i els fums.

Aquestes sectoritzacions són complementades amb portes tallafocs, juntes intomescents i amb sistemes de ventilació que renovin l’aire en l’interior de la sectorització.

TRASTERS

Són els espais reservats per cadascun dels propietaris en un garatge per tal d’emmagatzemar certs materials NO inflamables. Amb  l’ordenança actual han de tenir una sectorització prèvia, portes resistents al foc i detectors d’incendis.

 

PAVIMENTS CONTINUS

Els nous compostos químics de la construcció han permès poder realitzar paviments continus, és a dir, sense juntes. Aquests paviments són molt resistents a l'abrasió i el desgast. Poden ser instal·lats a exteriors i interiors.

 

A més a més, ofereixen una sèrie d'avantatges a tenir en compte com la facilitat d'instal·lació, cost menor que uns altres tipus de paviments, més higiènics i facilitat de neteja.

ASFALT

L'ús del conglomerat asfàltic calent és una solució molt habitual a l'hora de construir un garatge. Un dels factors que el converteix en l'escollit per excel·lència és el seu relatiu econòmic preu de compra.

 

En canvi, substàncies com els hidrocarburs (benzina, gas-oil, oli) i els dissolvents el deterioren amb molta facilitat i donat que en un pàrquing el gruix d'aquest ha de ser d'uns 3 cm (al contrari que a les carreteres on fa uns 20 cm) fa que sigui un material poc aconsellable i de manteniment de cost elevat.

ASFALT FRED

L'aglomerat asfàltic en fred està compost d'una barreja d'agregats minerals i bituminosos. Aquest producte no necessita preparació prèvia ni cap tipus d’imprimació calenta i és bàsicament utilitzat pel manteniment i reparació vial.

 

Es tracta d'un material d'utilitat fàcil, ja que, al ser d'aplicació en fred descarta l'ús de maquinària pesada i el temps de treball es redueix significativament. A més a més és totalment compatible amb altres tipus d'asfalt i formigó.

 

 

ASFALT CALENT

Es tracta de la realització d’una imprimació en calent de la superfície a pavimentar i l’estesa d’un aglomerat asfàltic bituminós (derivat del petroli) de característiques iguals a les de qualsevol carretera o carrer, però compactada amb una apisonadora de màxim 1,5 tones. És per aquest motiu que el comportament del material respecte al de les carreteres és tan diferent, doncs aquestes es compacten amb una apisonadora de 19 tones que fa quasi minimitzar a zero la seva esponjositat. A més a més les carreteres i els carrers es reasfalten amb  capes més petites molt més sovint.

 

Històricament era la solució més triada pels constructors pel seu rendiment i cost.

En l’acutualitat, degut al gran nombre de vehicles diesel que existeixen en el mercat, qualsevol fuita en aquests fa que l’asfalt es deteriori ràpidament tot i de la capa d’slurry anticarbur que s’aplica com capa de rodadura. Com que els constructors estan obligats a donar una garantia desenal i normalment el deteriorament del paviment es produeix abans, la pèrdua de rendibilitat  i l’existencia d´altres solucions de paviments amb millors característiques han fet que hagi disminuit de gran manera l’ús d’aquest tipus de paviment.

AUTONIVELLANT

Són paviments realitzats amb sistema multicapa, que acostumen a aplicar-se en situacions on l’estètica és molt important doncs la seva planimetria és molt alta o en els casos que es requereix un paviment amb elevades característiques mecàniques però que la seva aplicació no sigui possible utilitzar grans gruixos.

 

El seu ús és molt típic en garatges on no cumpleixen l’alçada de 2,20 metres de pas obligada per l’ordenança o que la seva estructura no pot soportar càrregues molt elevades.

 

AUTONIVELLANT QUÍMIC

És aquell que està format per resines polimèriques de poliuretà o epoxi on se’ls hi afegeixen fines càrregues d’àrid de silici.

 

Les seves grans característiques són la resistència mecànica que ofereixen amb gruixos de tan sols mil·límitres, el poc pes que s’incorpora en el sistema aplicat i la casi nul·la retracció que fa que no apareixin fisures en la superfície del paviment.

 

Han de ser segellats amb resines de poliuretà o epòxiques resistents a la fricció per obtenir un sistema amb un conjunt de característiques mecàniques i quimiques insuperables actualment.

 

Les seves aplicacions més habituals són a pàrkings  d’exposicions de venta o museus o quan pels seus requeriments no es pot realitzar cap altre mena de pavimentació.

 

Acostuma a tenir un cost elevat, el que no el fa viable en segons quina situació.

AUTONIVELLANT CIMENTÓS

Són morters cimentosos plastificats amb càrregues fines i fibres epòxiques que s’apliquen en diferents capes per acabar tenint un sistema entre 0,5 i 2 cm de gruix.

 

La seva aplicació fonamental és per fer desaparèixer les irregularitats existents en un paviment. Són de molt fàcil aplicació amb maquinàries de mescla i bombeig.

 

Tot i de la baixa retracció i flexotracció que indiquen les seves fitxes tècniques, són paviments que acaben tenint multitud de fisures, el que fa que no siguin de grat ús per segons quins paviments.

 

De la mateixa manera que els autonivellants químics, requereixen d’un segellat final de resines de poliuretà o epòxiques.

CAUTXÚ INFANTIL

És un material format per lligams acrílics i àrids de cautxo. La seva funció és protegir els infants de possibles cops i l’ordenança regula els gruixos a aplicar depenent de l’ús.

 

Aquest material l’acostumem a instal·lar a zones infantils que es creen en les terrasses que fan de sostre en els pàrkings. És bastant habitual crear zones de diferents colors, formes o dibuixos.

FORMIGÓ

El paviment de formigó està creat de morters cimentosos amb càrrega d’àrids de tamany entre 10 i 20 mm de calibre on posteriorment, previ a l’assecat, es fretasen obtenint planimetries suficientment estètiques i adecuades pel trànsit dels garatges.

 

Les lloses de formigó les podem trobar com a xapes de compressió de la pròpia estructura o com un sistema afegit per l’utilització del trànsit rodat.

 

És característic del formigó la seva alta resistència de compressió i trencament però també és conegut per la manca de consistència al rosament i la facilitat de fisuració en la seva retracció. Per tal d’evitar aquests dos punts febles del formigó es realitzen capes prèvies amb llàmina de poliestilè, es carrega amb fibres de prolipropilè i es rebesteix en capes de rodadures de resines de poliuretà o epoxi que diferencien zones de pas o d’aparcament amb diferents colors.

FORMIGÓ ESTAMPAT

És un sistema de pavimentació que consisteix en abocar i extendre formigó usualment tenyit de color igualant-lo uniformament. Posteriorment s’aplana la superfície amb regla vibrant i una talotxa basculant de magnesi per obtenir una superfície llisa. Més tard s’imprimirà, amb motlles de silicona, les textures i formes triades.

 

Els paviments de formigó estampat són molt decoratius i és per això que acostumen a utilitzar-se amb vestíbols i rampes exteriors de garatges. Hi ha multitud de dibuixos i colors.

 

FORMIGÓ FRATASSAT (LLIS)

És un sistema de pavimentació que consisteix en abocar i estendre el formigó igualant-lo uniformement. Posteriorment es realitza el vibrat d’aquest per evitar possibles “coqueres” i l’allisament de la superfície mitjançant amb màquines fratassadores (helicòpters).

 

És molt important en la seva aplicació realitzar juntes de retracció juntament amb la col·locació de llàmines de poliestilè i fibres de prolipopilè per minimitzar el número de fisures que apareixin en la retracció.

RESINES

Les resines són polímers acrílics, de poliuretà o epòxics que es presenten amb diferents colors i els que ofereixen millors característiques mecàniques i químiques són 100% sòlids.

 

S’apliquen com a capa final de rodadura de protecció de la patologia típica del formigó que és la manca de resistència i fricció alhora que delimiten zones d’aparcament i passadissos gràcies als seus colors oferint paviments antipolç i antilliscans de molt fàcil neteja i manteniment.

RESINES ACRÍLIQUES

Són aquelles resines creades amb base aigua lliures de dissolvent i que apareixen en el mercat per les exigències medioambientals.

 

A data d’avui les seves característiques mecàniques i químiques segueixen sent inferiors a les resines epòxiques i de poliuretà.

RESINES EPÒXIQUES

Són la reacció d’un polímer amb un enduridor les cuals ofereixen bones resistències mecàniques i  millor resistències químiques.

 

Acostumen a utilitzar-se habitualment com a acabat dels paviments de formigó per paliar la manca de resistència al fregament d’aquest i delimitar gràcies als seus colors les zones de pas i aparcament. Amb ell s’obté un paviment antiabresiu i antilliscant.

 

Amb la nostra experiència i degut a les seves característiaues químiques, l’utilitzem preferentment davant de les resines de poliuretà en els casos on intervenen agents químics com poden ser tallers mecànics, indústries, etc.

 

RESINA DE POLIURETÀ

El poliuretà és un polímer format per bases hidroxíliques combinades amb dissocianats, que amb la nostra experiència ens ha portat a la utilització de resines de poliuretà monocomponents, les que reaccionen pel seu enduriment amb els grups OH de l’aire, evitant així errors de barreges i aplicació.

 

La seva habitual utilització és com a capa de rodadura amb paviments de formigó per contrarrestar la típica patologia de falta de resistència a la fricci´ó d’aquest i amb gents pigmentaris es pot obtenir infinitat de colors que s’utilitzen per la diferenciació de zones de pas i aparcament.

 

Gràcies a la seva notable característica mecànica resistent a la fricció molt superior a les resines epòxiques fa que sigui la resina més empleada a pàrkings o garatges perl seu alt rendiment i fàcil maneteniment.

SLURRY

És un compost creat amb un lligam bituminós o sintètic amb petites càrregues de sorres de silici. Es creen arrel de la necessitat de protegir el paviment asfàltic dels hidrocarburs avocats pels vehicles i per millorar la planimetria que creen les “coqueres” formades en la retracció del refredament de la capa asfàltica.

 

En alguns casos s’havia utilitzat com a capa de rodament per a paviments de formigó, tot i que els seus resultats no tenen punt de comparació amb altres sistemes existents.

 

SLURRY BITUMINOS

És la combinació d’un àrid (sorra de quars) i un lligam bituminós (adhesiu asfàltic) que són de color negre.

 

La creació d’aquest producte sorgeix per millorar la planimetria que creen les “coqueres” (concavitats del paviment) formades en la retracció del refredament de la capa asfàltica millorant la seva estètica substencialment.

 

SLURRY SINTÈTIC

És la combinació d’un àrid (sorra de quars) i un lligam sintètic (adhesiu) que poden ser acolorits amb diferents pigments, tenint una resistència mecànica superior al slurry bituminós.

 

La creació d’aquest producte sorgeix per millorar les característiques mecàniques del slurry bituminós, realitzant la mateixa funció de reomplir les “coqueres” (irregularitats del paviment) creades amb la retracció en el refradament de l’aglomerat asfàltic.

 

S’aplica com a última capa en un paviment asfàltic, per tal de que sigui anticarbur i aconseguint així una millor planimetria (terra llis sense desperfectes) i estètica.

 

En alguna ocasió, gràcies a la seva possible coloració, s’utilitza per delimitar zones de pas, de vehicles o d’aparcament.

 

JUNTES

Són aquells espais creats explícitament en un paviment o estructura per tal de facilitar el moviment d’extenció o reducció degut a la dilatació o contracció dels materials que els formen, evitant així el malmenat, trancament o deformació d’aquests.

JUNTES DILATACIÓ

Es coneix com juntes de dilatació a l’espai que crea la divisió de les estructures o lloses de paviments per permetre deformacions amb les variacions de les temperatures, evitant que aquestes col·lapsin o es deformint.

 

Són espais que separen de l’ordre de 2 a 3 cm cadascuna de les seves parts i és per aquest motius, que per tal de que les rodes dels vehicles no malmetin el paviment o l’estructura o bé que aquests espais s’omplin de materials i residus que evitarien el seu correcte funcionament, es reomplen amb gomes especialment formades per aquest ús i protegides amb plaques metàl·liques d’alumini o de ferro galbanitzat que resisteixen l’esforç mecànic que els hi requereixen el pas dels vehicles.

JUNTES RETRACCIÓ

Durant el procés d'enduriment, el formigó perd humitat i redueix el seu volum, el que genera tensions internes que deriven en una fisuració de la superfície. L'objectiu d'aquesta junta és evitar que aquesta fisuració tingui lloc de forma incontrolada, canalitzant la formació de l'esquerda al llarg del perfil.

 

Per les característiques del formigó no sempre s’aconsegueix dirigir aquesta fisuració per la junta de retracció creada, és per això que exixteixen altres mitjants per tal d’evitar la quantitat de fisures en la retracció.

 

En la realització de paviments continus de resines, és molt usual el reompliment amb cordó de polietilè i el segellat amb massilla de poliuretà del mateix color per donar un aspecte continu i uniforme d’aquest paviment.

RAMPES

Les rampes són la zona d’accés entre diferents nivells i és per aquest motiu que tenen una pendent important i en alguns casos poden estar amb zones exteriors exposades amb les incremències del temps. És per tot això que són zones on es requereix una major fricció i resistència per tal d’evitar el lliscament de les rodes del vehicle el pas per elles.

 

Diferents tipus de rampes:

RAMPES SLURRY

RAMPES FORMIGÓ

RAMPES LLOSETES

RAMPES POLIURETÀ

RAMPES SLURRY

Com el seu nom mostra, la capa de rodadura (capa final) està feta amb slurry, en l’actualitat sintètic, que té més resistència mecànica que el bituminós i per la característica del propi material el seu acabament és rugós.

 

Té una bona adherència fins i tot en mullat, com a contrapartida, la seva neteja ha de ser realitzada mitjançant un raspall o fregadora amb aigua ja que al ser un material purós retén la pols.

 

Tot i que en algunes situacions s’aplica com a capa final de formigó, és recomanable que sigui la capa de rodadura d’una rampa d’asfalt que és per el concepte que es va crear.

RAMPES FORMIGÓ

Les rampes realitzades amb aquest material els hi donem un acabat ratllat o estampat de manera que augmenti l’adherència dels pneumàtics sobre aquest. En molts casos el formigó es tenyeix en massa per obtenir el color triat pel client.

 

Per tal d’endurir la superfície d’aquest material, realitzem la capa de rodadura amb quars embotit en la superfície de manera que prolongui la vida d’ús i la fricció amb els pneumàtics.

RAMPES DE LLOSETES  (PUNTA DE DIAMANT)

Aquest tipus de rampes és el que té millor adherència en sec. Està realitzada amb unes llosetes (peces de formigó hidràulic) amb un dibuix exprés de rombes i quadrats petits, per tal de que existeixin el màxim d’arestes possibles en contacte amb la goma del pneumàtic.

 

La seva vida és molt prolongada però com a contrapartida és mot important, que en el moment que tingui moviment una sola peça, es realitzi la fixació d’aquesta per mantenir el monolitisme de la rampa.

 

Són de fàcil neteja i acostumen a ser del color propi del morter (gris).

RAMPES POLIURETÀ

És la millor capa de rodadura que se li pot aplicar en una rampa de formigó amb el que s’aconsegueix l’enduriment d’aquest.

 

 S’apliquen varies capes de la resina de poliuretà espolvorejades amb mineral de carburundum o corindó de petit calibre per tal de que quedi una textura molt similar al paper d’esmeril.

 

Es podria dir que és el material que ofereix la màxima fricció tan en sec com en mullat i per tant la millor solució per una rampa tot i de ser exterior.

 

Justament per aquesta característica d’alta fricció requereix un augment de la neteja, doncs tota la brutícia s’hi queda enganxada.

pintura

Aplicació d’aquell material sobre morter o guix per tal de donar-li certa protecció a la brutícia i aconseguir una millora estètica. Es pot realitzar en diferents colors, formes i zones per tal de delimitar zones.

 

En alguns casos es requereix de segellar el morter per tal d’evitar humitats o fins i tot la reacció del CO acumulat en els poros del morter amb la nova pintura aplicada.

 

Depenent de l’estat s’utilitzaran pintures plàstiques de pliolite o siloxà.

 

Segons l’ús i el número de plantes del garatge, l’ordenança obliga a diferenciar entre aquestes aplicant diferents colors.

PARETS I SOSTRES

Prèviament al pintat de qualsevol parament requereix la seva preparació, neteja, reparació, imprimació i la protecció de les zones que no s’han de pintar. A fi efecte de minimitzar el temps de treball i augmentar la qualitat de la feina, els nostres operaris sempre treballen amb equips airless, deixant l’ús dels rodets i pinzells per a zones petites o que ho requereixin.

 

Usualment es recomana realitzar el pintat complert de parets, sostre, intal·lacions, portes i conductes, doncs si es fa només una de les parts perquè creiem que les altres estan ben conservades, un cop acabat el pintat la diferència acostuma a ser important, deslluïnt la feina feta.

 

Antigament es realitzava un sòcol d’un color fosc per disimular les taques per les emissions dels gasos dels cotxes que en l’actualitat s’acostuma a posar de molt poca alçada, doncs ja no té sentit amb els vehicles actuals. Es pretén com a concepte una configuració de detalls i colors que maximitzi una superfície de colors clars i vius per agumentar el reflexe de la llum obtenint una sensació de més lluminositat i de més espai.

Tel. +34  93 20 40 777    TotParking@totparking.com

Barcelona - Catalunya - Spain

COL·LABOREN:

Especialistes en el Món del Garatge
icono excavacions Icono estructures Icono impermeabilitzacions Icono paleteria Icono paviments continus Icono juntes Icono rampes antilliscantes Icono Pintura i parets
Especialistes en el Món del Garatge
Icono paleteria Icono juntes