TOT PARKING

Especialistes en el Món del Garatge

Des de 1987

fa 33 anys

  +34  93 20 40 777

VIA PÚBLICA

Som una empresa d'Enginyeria i Construcció especialitzada en totes les necessitats d'un garatge.

Icono Guals Icono voreres Icono Mobiliari Urbà

GUALS

A l'hora de construir un pàrquing cal senyalitzar correctament i complir amb una sèrie de normatives l'entrada del garatge. Per assolir aquests requisits s'ha de modificar l’estructura de la vorada i la vorera a aquells carrers que tinguin la vorera diferenciada en altura per facilitar l'accés.

 

El nostre departament tècnic té una àmplia experiència i s'encarrega d'aconseguir els permisos d'obres i tramitacions que siguin necessàries.

ADAPTACIÓ GUAL

Segons les característiques de la vorera s'haurà de fer una reforma o altra per tal de poder adaptar  el gual a la normativa actual.

 

La llei de desaparició de barreres arquitectòniques obliga a què no existeixi cap tipus de deflagació. Com a conseqüència es varen redactar i aprovar els següents models:

 

-Les voreres amb amplada inferior a 120 cm hauran d'aplicar el model B-20, és a dir, la rampa haurà de tenir una amplada de 20 cm.

-Les voreres amb amplada d'entre 120 cm i 200 cm, aplicaran el model B-40 on la rampa tindrà una amplada de 40 cm.

 

En casos de pas de vianants o de pas de minusvàlids, el model serà el B-120 on l'amplada de la rampa serà de 120 cm.

 

El nostre departament tècnic s'encarrega de sol·licitar tots els permisos d'obres i/o tramitacions adients a realitzar.

SENYALITZACIÓ GUAL

Tal i com consta a la norma UNE-48103 amb referència B-502, els guals han d'estar correctament senyalitzats. Llavors, s'haurà de pintar a una distància de 20 cm de la vorada i paral·lela a aquesta haurà d'haver una línia discontínua de 10 cm d'ampla de color groc a trams iguals d'entre 50 cm i 1 m de llargada corresponent amb la longitud concedida per la llicència.

SUPRESSIÓ GUAL (ELIMINACIÓ)

Quan s'anul·la o s'elimina un gual, l'Ordenança Municipal obliga a restablir la vorera al seu estat anterior. Segons el cas, l'Ajuntament es queda amb el dipòsit de garantia per reinstaurar-la.

 

No obstant, l'import sol no estar actualitzat pel que no hi han fons suficients i ha de ser el propietari de la llicència el que s'encarregui de les despeses de l'obra.

VORERES

Entre els nostres serveis també està la reparació i construcció de voreres. Utilitzem formigó prefabricat, llombardes de basalt o panot.

 

Procedim a la construcció també de les escales i tots els elements necessaris relacionats.

VORERES

És la zona dels carrers reservada a l’ús peatonal i es delimita mitjançant un plinto (alçada entre l’asfalt i la part de dalt de la vorera) i un paviment diferent apropiat a aquest ús. Acostumen a estar construits amb llosetes (penots) de morter hidràulic.

MOBILIARI URBÀ

Bàsicament, es tracta del conjunt d'objectes i peces d'equipament instal·lats a la via pública i/o a l'interior del pàrquing per a diferents propòsits.

 

Aquests elements poden ser tal com baranes, fitons, marquesines, miralls, papereres, limitadors d'aparcament, etc.

EQUIPAMENT URBÀ

Són tots aquells elements col·locats a l'exterior del pàrquing com baranes, fitons, marquesines, miralls i papereres.

BARANES

Les baranes serveixen com a protecció i/o punt de recolzament a la vía pública. També instal·lem aquest suport a l'interior dels pàrquings.

FITONS

Per normativa i per seguretat, instal·lem fitons per a la correcta senyalització i circulació dels vehicles.

 

Oferim una gran varietat de models per poder adequar-nos correctament a les necessitats del espai i/o el client.

MARQUESINES

També oferim la instal·lació de marquesines per a la protecció del cotxe. Aquestes poden ser metàl·liques, uralita, etc.

 

Ens ajustem a les necessitats de cada client per tal de poder oferir una atenció totalment personalitzada.

MIRALLS

Per garantir la seguretat tant a l'interior com a l'exterior del pàrquing, uns dels elements necessaris són els miralls.

 

Redueixen la mida dels objectes i es troben col·locats de manera estratègica per a que el radi del camp de visió reflectit sigui el més ampli possible.

PAPERERES

El realitzat amb conglomerat asfàltic calent, és una solució molt estesa en els nostres garatges, es un procés triat per molts dels constructors per ser relativament econòmic de compra.

 

Si es mira la vida del paviment a llarg termini el rati Qualitat/Preu/Manteniment no és molt bo i menys si o comparem amb les tecnologies actuals.

 

L'asfalt és un material que es veu molt afectatat pels hidrocarburs (benzina, gas-oil, oli) i els dissolvents, element que es troba en gran quantitat de vehicles.

 

Col·loquialment és molt comú relacionar-lo com un material idoni, doncs la majoria de les carreteres es realitzam amb ell, la diferencia està en què a les carreteres el gruix de material sol ser entre 15cm i 20 cm i compactat amb un apisonadora de 20 Tm (tones) el que fan que el comportament de treball del material sigui totalment diferent al realitzat en un pàrquing on el gruix ronda els 3 cm i com màxim es pot compactar amb una apisonadora de 1,5 Tm. També és important destacar que el seu manteniment sol ser de cost elevat.

LIMITADORS D'APARCAMENT

- electrÒnics

- fÍsics (topes)

ELECTRÒNICS

 

FISICS (TOPES)

 

PROTECCIÓ DE COLUMNES

A fi d'evitar rascades i/o cops i d'aquesta manera malmetre tant el cotxe de l'usuari com les instal·lacions del pàrquing, fem l'ús de protectors de columnes.

REDUCTORS DE VELOCITAT

Per tal de controlar la velocitat i garantir la seguretat dins del pàrquing, fem la instal·lació al sòl del garatge d'elements que exerceixen de reductors de velocitat.

Tel. +34  93 20 40 777    TotParking@totparking.com

Barcelona - Catalunya - Spain

COL·LABOREN:

Especialistes en el Món del Garatge
Icono Guals Icono voreres Icono Mobiliari Urbà
Especialistes en el Món del Garatge